Североизточна България, Търговище

Търговище и Търговищка област

Област Търговище е разположена в Североизточна България. На север граничи с областите Русе и Разград, на изток с област Шумен, на юг със Сливен и на запад с Велико Търново. Област Търговище включва 5 общини и 196 населени места. Площта ѝ е 2710,4 кв. км. Населението на областта през 2017 г. е 112 474 души, от тях в трудоспособна възраст са 66 841 души.

Област Търговище се обслужва от първокласния път І-4, с европейска категоризация Е772, по направлението София – Севлиево – В. Търново – Търговище – Шумен – Варна. Районът е беден на водни ресурси, което е наложило изграждането на много водоизточници. За общините Търговище, Омуртаг и Антоново са включени в експлоатация 321 бр. водоизточници, разположени на териториите на съответните населени места. В сравнителен план най-зле е община Антоново, където има неводоснабдени населени места (4 % от населението не е централно водоснабдено) и освен това около 70 % от населението е с режим на водоползване. Най-тежък е режимът за община Омуртаг, където около 80 % от населението не получава непрекъснато водоснабдяване.

По общини

Търговище е разположен в източната част на Дунавската равнина. Площта на общината е 840,7      кв. км. Населението й през 2017 г. е 54 155 души, от тях в трудоспособна възраст са 32 383 души. Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производство на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия. Растениевъдството и животновъдството са от основните направления в икономиката на общината. 57.2% от селскостопанския фонд е обработваема земя. Отглеждат се предимно пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеленчуци, плодове.

Кмет на община Търговище от 2015 г. е д-р Дарин Димитров от ГЕРБ.

Попово е разположено в северозападна част на област Търговище. Площта на общината е 832,8      кв. км. Населението на общината през 2017 г. е 25 706 души, от тях в трудоспособна възраст са 14 740 души. Поради сложните геоложки условия и високата сеизмичност на района, проектирането и изграждането на сгради се реализира при строг контрол за стриктно спазване на съществуващите изисквания за строителство в земетръсни райони и льосови терени. Основно промишлената дейност е съсредоточена в гр. Попово в производствената зона, където функционират машиностроенето, хранително-вкусовата, шивашката, текстилната, химическата промишленост, складови дейности и др. Сериозна възможност за развитие на керамичната промишленост дават суровинно-минералните ресурси. Разработването на минералния извор край с. Водица и други по-малки извори са в основата на развитието на нов за общината отрасъл.

Кмет на Попово е проф. д-р Людмил Веселинов. Той е шест пъти последователно избиран за кмет на Попово от 1991 г. Известен е като „поповския Стефан Стамболов“. Бил е избиран както като независим, така и с подкрепата на БСП през 2011 г.

Омуртаг е разположен в южната част на област Търговище. Площта на общината е 400,6 кв. км. Населението й през 2017 г. е 20853 души, от тях в трудоспособна възраст са 12579 души. Релефът на общината е хълмист и ниско планински. Територията ѝ изцяло попада в пределите на Източния Предбалкан. Земеделските земи са с най-голям абсолютен размер и относителен дял в структурата на поземлените ресурси на общината. На тях се падат 67,4 % от цялата площ на общината. Те са със своя вътрешна структура, като от общия им размер, обработваемата площ заема 69,4 %, а необработваемите площи – 30,6 %. Благоприятното географско разположение и съхранената природна среда създават условия за развитието на селски, ловен и риболовен туризъм. Това е една от основните насоки за развитие. Районът разполага с богати дивечови запаси представени от благороден елен, сърна, заек, дива свиня. Общината разполага с горски и планински хижи. На 16 км. от гр. Омуртаг се намира вр. Лисец 1130 м, където съществуват реални условия за развитието на зимен туризъм.

Кмет на Омуртаг е инж. Ешреф Хасанов Ешрефов от ДПС. /БГНЕС

DW.COM