България, Политика

Депутатите приеха на второ четене промени в Законa за електронното управление

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за електронното гласуване, предаде репортер на БГНЕС.

Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронните административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Това е първият от трите процесуални кодекса, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка. За постигане на посочените цели се въвеждат изменения и допълнения в съответните разпоредби на Закона.

Чрез първата група от изменения и допълнения се разширява обхватът на субектите на Закона с включването на органите на съдебната власт. Съгласно действащо решение на Министерския съвет № 163 от 21 март 2014 година електронното правосъдие е включено като един от секторите на е-управление. Съответно е разработена и се прилага Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. с Пътна карта за нейното изпълнение. Органите на съдебната власт ще осъществяват взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт, включително по електронен път, за всестранна и пълна защита правата на гражданите и юридическите лица и реализиране на наказателната политика на държавата. Измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 и 2018 г. въвеждат редица текстове, свързани с електронното правосъдие, по-конкретно с обмена на електронни документи, удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма.

С втората група изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите, потребители на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги.

С приетите изменения в АПК (нов чл. 18а. Съобщения) се регламентира възможността гражданите и организациите да подават заявления и искания за иницииране на административното производство и предоставяне на административни услуги чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. В тази връзка уредбата в Закона за електронното управление се синхронизира с приетите изменения в АПК. Включването на информационната система за сигурно електронно връчване като нормативно регламентиран начин за изпращане на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги ще създаде предпоставка всички административни услуги да бъдат заявявани по електронен път.

Третата група изменения и допълнения се отнасят до правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Те целят гарантиране на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, прилагането на архитектури по области на политики и бюджетен контрол върху разходите за е-управление и ИКТ. Освен правомощията за разглеждане на жалби председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ ще извършва наблюдение и проверки за съответствието на интернет страниците и мобилните приложения./БГНЕС

DW.COM